Planowanie i kontrola to dwa najważniejsze elementy sukcesu firmy. Biznesplan odciąża strategię biznesową i kontrolę dzięki rzetelnej analizie finansowej. Dane finansowe mogą pomóc ci określić, gdzie jesteś w planie strategicznym i gdzie potrzebne są zmiany w planie. Z tego powodu analiza danych finansowych i zarządzanie nimi ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy.

Niezwykle ważne jest zainstalowanie odpowiedniego systemu księgowego w całej firmie, aby wprowadzanie danych było łatwe. Nie możesz zarządzać swoją firmą pod kątem rentowności bez dobrego systemu księgowego. Mój CPA ma księgowego, który zwraca się do firmy o zainstalowanie systemu księgowego i pokazanie nam, jak to działa. Wszystko to odbywa się pod kierunkiem CPA, ale za ułamek kosztów. Dobry księgowy jest nieoceniony przy gromadzeniu informacji finansowych. Jeśli istnieje ustalony, działający system rachunkowości, opłaty, które CPA pobiera za analizę zobowiązania podatkowego i przygotowanie deklaracji podatkowych, są minimalizowane.

System rachunkowości zazwyczaj opiera się na następujących kluczowych narzędziach zarządzania finansami:

- Rachunek zysków i strat (rachunek zysków i strat)
- Rachunek przepływów pieniężnych
- Równowaga
- budżet
- Analiza progu rentowności

Dzięki istniejącemu systemowi zarządzania finansami możesz łatwo zidentyfikować znaki wczesnego ostrzegania lub zidentyfikować obszary szczególnie rentowne. Jeśli nie ma systemu do analizy i organizacji danych finansowych, niemożliwe jest skuteczne zarządzanie, rozwój i kontrola firmy. Uniemożliwia zmierzenie sukcesu (lub braku) twojego planowania i strategii. Ponadto niedokładne dane finansowe, jeśli zostaną niewłaściwie wykorzystane, mogą mieć katastrofalne skutki dla utrzymania firmy.

System rachunkowości i zarządzania finansami jest tak przydatny, jak stosowany systematycznie w całej firmie. Niezwykle ważne jest wdrożenie systemu w strukturze firmy i stosowanie go systematycznie. System rachunkowości odzwierciedla kondycję lub brak firmy, a decyzje biznesowe są podejmowane na jej podstawie. Upewnij się, że skonfigurowałeś go poprawnie, przeszkol w nim pracowników, a przede wszystkim korzystaj z niego!

Dwa główne cele firmy to rentowność i przepływy pieniężne w celu wywiązania się ze zobowiązań. Rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych odgrywają wyjątkową rolę w tym obszarze. Rachunek zysków i strat pokazuje, jak dobrze firma działa, a rachunek przepływów pieniężnych pokazuje, jak dobrze firma zarządza swoimi środkami pieniężnymi. Zysk lub strata z jednej strony i płynność z drugiej.

Sztuką jest znalezienie równowagi między zyskiem a płynnością, która, jeśli nie jest dobrze zaplanowana, może być bardzo trudna do utrzymania. Szybki wzrost z wysokimi zyskami może wpłynąć na płynność firmy. Bycie rentownym nie gwarantuje, że pozostaniesz w biznesie. Rolą istniejącego i prognozowanego rachunku przepływów pieniężnych i rachunku zysków i strat jest pomoc w identyfikacji obszarów problemowych, aby można było je skutecznie zaplanować, np. B. pozyskaj więcej kapitału, pozyskaj więcej kapitału lub uzyskaj finansowanie. Ponadto te dwa oświadczenia pomogą ci zidentyfikować obszary, które mogą być lepiej kontrolowane i zarządzane, eliminując w ten sposób potrzebę dodatkowego kapitału i finansowania.

Analiza progu rentowności opiera się na rachunku przepływów pieniężnych i rachunku zysków i strat. Rachunek zysków i strat i wykres są niezwykle ważne, ponieważ pokazują wielkość sprzedaży ze sprzedaży, która jest wymagana do dokładnego zrównoważenia sumy stałych i zmiennych wydatków. Analiza progu rentowności może być niezwykle pomocna, jeśli:

- Ustaw poziomy cen produktów i usług
- Zdecyduj, czy chcesz kupić, czy wynająć sprzęt / budynki
- Określenie prognoz zysków na podstawie różnych poziomów sprzedaży
- Ustal, czy potrzebni są nowi pracownicy
- Planowanie przyszłych funduszy / kapitału
- Uczyń cele strategiczne bardziej namacalnymi i osiągalnymi
- Zmierz postęp swojej firmy w osiąganiu celów zysku

W bilansie rejestruje się przeszłe skutki decyzji spółki (lub ich braku) oraz prognozuje się skutki przyszłych planów. Bilans jest zapisem płynności i kapitału spółki. Rachunek zysków i strat bezpośrednio wpływa na te zmienne. Bilans jest często pomijaną sytuacją finansową, ale ma wiele zalet:

- Pokazuje wpływ wcześniejszych decyzji
- Śledzi pozycję płynnościową firmy
- Rejestruje kwotę kapitału własnego właściciela
- Szybko pokazuje stan sklepu

Analiza budżetu porównuje faktyczne wyniki firmy miesięcznie, kwartalnie i corocznie z wynikami prognozowanymi. Budżet jest doskonałym narzędziem do ochrony przed nadmiernymi, nieograniczonymi wydatkami i jest ściśle powiązany ze strategicznymi celami wyznaczonymi przez firmę. Analiza zysków i strat oraz prognozy przepływów pieniężnych w oparciu o rzeczywistą wydajność to doskonałe narzędzie kontrolne, które można wykorzystać do szybkiego rozwiązania problemów, zanim staną się zbyt poważne. Drobne niedopatrzenia i błędy w prognozach firmy, które rozprzestrzeniają się w czasie, mogą mieć katastrofalne skutki. Analiza budżetu stanowi dla ciebie ochronę.

Razem rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, bilans, analiza rentowności i analiza budżetu dają pełny obraz bieżącej działalności firmy, płynności, przeszłej działalności i przyszłej rentowności. Praca za pośrednictwem interaktywnego systemu księgowego może być bardzo przydatnym narzędziem do określania przyszłych scenariuszy biznesowych i analizy przeszłych błędów. Zrozumienie wpływu finansowego decyzji finansowych może mieć wpływ na sukces i porażkę firmy. Prawdopodobnie najważniejszym wynikiem finansowym jest rachunek przepływów pieniężnych. Jednak zrozumienie wszystkich tych danych finansowych i ich współpracy jest kluczem do sukcesu firmy. Prognozy oparte są na założeniach - upewnij się, że są dobrze przemyślane i jak najbardziej realistyczne.