Skip to main content

Wraz z nadejściem przyszłego roku, każdy bez względu na wiek będzie mógł podnosić kwalifikacje dzięki pieniądzom, które pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Do tej pory osoba musiała mieć powyżej 45 lat, by skorzystać z tej szansy. Krajowy fundusz szkoleniowy 2017 stanowi część Funduszu pracy, która przeznaczona jest na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników oraz pracodawców. Szkolenie tego rodzaju podejmowane jest z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. Wnioski o tego rodzaju dofinansowanie należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy, który właściwy jest ze względu na siedzibę pracodawcy lub też miejsce prowadzenia przez niego działalności gospodarczej.
W głównej mierze o przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność napływu wniosków, jak również indywidualne kryteria Urzędu Pracy. Również terminy składania wniosków należą do ich decyzji. W ramach otrzymanych środków, sfinansowane mogą zostać kursy oraz studia podyplomowe, które realizowane będą z inicjatywy pracodawcy lub też za jego zgodą. Egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów, które potwierdzają nabyte umiejętności oraz kwalifikacje i uprawnienia zawodowe. Finansowane mogą być także badania lekarskie oraz psychologiczne, które wymagana są do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu owego kształcenia. Kolejną kwestią finansowaną jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, związaną z podjętym kształceniem.
Czeka nas kilka etapów, jeśli zdecydujemy się na wystąpienie z takim wnioskiem. Po pierwsze musimy opracować wniosek o dotację, opracować koncepcję projektu, na który przeznaczone mają zostać pieniądze, czyli zakres szkoleń czy pracowników, którzy się ich podejmą. Po korzystnym rozpatrzeniu natomiast, pozostaje nam rozdysponować środki według wcześniej określonego we wniosku schematu. Jeśli zamierzamy ubiegać się o dane kwoty, ale nie radzimy sobie z pisaniem wniosków, to warto skorzystać z usług osób, które trudnią się jedynie tym i chętnie nam pomogą.