Skip to main content

Możliwość zakupu wielu dóbr konsumpcyjnych, łatwy dostęp do kredytów i pożyczek to częste pułapki wpędzające w zadłużenie ponad miarę. Zapętlony dłużnik zaczyna ukrywać się, nie odbiera listów poleconych wpędzając się w jeszcze większe kłopoty. Wierzyciel nie mogąc porozumieć się z dłużnikiem kieruje sprawę na drogę postępowania cywilnego. Nieobecność dłużnika nie wyklucza możliwości uzyskania przez wierzyciela wyroku nakazującego spłatę zobowiązań, powiększonych o koszty postępowania sądowego i adwokata.

Z prawomocnym wyrokiem i tytułem wykonawczym wierzyciel za pośrednictwem komornika sądowego rozpoczyna przymusową egzekucję. Ma prawo wskazać ruchomości i nieruchomości, z których będzie prowadzona egzekucja. Komornik informuje dłużnika o zajętych rzeczach, wyznaczając termin do spłaty zaległości pod rygorem przeprowadzenia licytacji. Ruchomości, w tym samochody odbierane są dłużnikowi, a koszt przechowywania podnosi koszty egzekucji. Przystąpienie do egzekucji z nieruchomości jest procesem bardziej skomplikowanym i długotrwałym. Nieruchomość zostaje oddana pod dozór dłużnika, w którym często zamieszkuje dalej z rodziną, jednak brak opuszczenia domu czy mieszkania nie wyklucza licytacji.

Licytacje przeprowadzane są przez komornika zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego. Przed licytacją zostaje przeprowadzona wycena rzeczy ruchomej, opis i oszacowanie nieruchomości. Komornik wyznacza termin licytacji powiadamiając o tym wierzyciela, dłużnika, i ewentualnie stronę trzecią, jeżeli naruszane jest jej prawo własności. Dotyczy to przede wszystkim małżonka dłużnika, który ma czas wykazać, że dana rzecz stanowi jej własność odrębną. Może też przeciw wierzycielowi złożyć pozew przeciwegzekucyjny.Na pierwszej licytacji cena wywoławcza wynosi 75%, przy drugiej 50%, a następnie komornik dokonuje tzw. sprzedaży z wolnej ręki. Na każdą czynność komornika zarówno dłużnikowi, wierzycielowi, jak i osobie trzeciej przysługują siedmiodniowy termin do złożenia skargi, jednak nie wstrzymuje to egzekucji.

komornikwkrakowie.pl